Algemene voorwaarden

Artikel 1
Pro Juristen (KvK: 61652938) (hierna te noemen: “het kantoor”) is gevestigd aan de Verrijn Stuartlaan 17 te Rijswijk en bestaat bij haar oprichting uit een natuurlijk persoon.

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘de voorwaarden’) zijn bedongen ten behoeve van alle werkzaamheden van het kantoor, en degenen die bij het kantoor in dienst zijn. Niet alleen het kantoor, maar ook alle (rechts)personen die het kantoor bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde en/of aanvullende opdrachten alsmede vervolgopdrachten van de cliënt.

Artikel 3
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door het kantoor, hetgeen inhoudt dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden juristen of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna ook te noemen ‘de cliënt’). Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4
Indien ten behoeve van de uitvoering van opdrachten gebruik dient te worden gemaakt van de diensten van derden, komen de kosten van deze derden ten laste van de cliënt. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten van deze derden. Het kantoor zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, indien mogelijk, voorafgaand overleg plegen met de cliënt.

Artikel 5
De door het kantoor verrichte werkzaamheden worden maandelijks bij wijze van tussentijdse declaratie aan de cliënt doorbelast op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting. Het kantoor is gerechtigd om het overeengekomen honorarium periodiek aan te passen. Het kantoor is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Artikel 6
Betaling van (tussentijdse) declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend betaling op één van de ten name van het kantoor gestelde bankrekeningen leidt tot kwijting van de cliënt. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de cliënt van rechtswege in verzuim. Indien een cliënt in gebreke blijft met de voldoening van enige declaratie of een voorschot, is het het kantoor toegestaan – na voorafgaande aankondiging – haar werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Tevens zijn dan alle vorderingen van het kantoor op de cliënt opeisbaar – ook indien de betalingstermijn nog niet geheel mocht zijn verstreken. Alle kosten die samenhangen met de invordering van het nog openstaande bedrag komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7
De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de hiervoor genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat het kantoor in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald. Daarbij geldt tevens dat de aanspraak in alle gevallen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het kantoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot het eventueel voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht aan cliënt in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,–.

Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens het kantoor, dan wel een van de vennoten van het kantoor, dan wel hun bestuurders, of de werknemers van het kantoor, ter zake van door dezen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 8
Nadat een door het kantoor uitgevoerde opdracht is beëindigd, zal het dossier dat in verband met de opdracht is aangemaakt, gedurende een termijn van 5 jaar worden bewaard waarna het kantoor het recht heeft het dossier te vernietigen.

Artikel 9
Op de tussen het kantoor en haar cliënten gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tenzij arbitrage of een bindend advies schriftelijk is overeengekomen zullen geschillen uit genoemde overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze algemene voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse taal en/of enige andere taal opgestelde tekst van deze algemene voorwaarden. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Contact

Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
T. 070 – 221 04 14
E. info@projuristen.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Social Media

Ontwikkeld door Miniya.nl