Expertise
 

Arbeidsrecht

 

Arbeidsovereenkomsten

Bij het aangaan van een individuele arbeidsovereenkomst is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt, en nog veel belangrijker, dat deze afspraken op de juiste wijze op schrift worden verwoord. Daarbij kan gedacht worden aan loonafspraken maar ook afspraken met betrekking tot een, concurrentie- proeftijd- of relatiebeding. U kunt voor het controleren of voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst terecht bij een van onze arbeidsrechtjuristen.

Arbeidsvoorwaarden

De van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden kunnen individueel worden vastgelegd maar ook collectief in vorm van een arbeidsvoorwaardenreglement waarin de algemene arbeidsvoorwaarden van de onderneming zijn opgenomen. Naast het opstellen van dergelijke arbeidsvoorwaardenreglementen kunnen wij eveneens voor u toetsen of de bedingen in bestaande reglementen rechtsgeldig zijn.

CAO-recht

Nederland telt circa 1.100 Cao’s, waarvan 250 afgesloten voor een bedrijfstak of sector, de resterende 850 Cao’s gelden voor afzonderlijke ondernemingen of concerns. De uitleg en toepassing van Cao’s roept vaak vragen op. Neem voor advies op het gebied van Cao-recht contact met ons op.

Concurrentie

Het opnemen van een concurrentie- en/of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst is eerder regel dan uitzondering. Dergelijke bedingen dienen schriftelijk zeer nauwkeurig omschreven te woorden om discussie te voorkomen. Sinds 1 januari 2015 is het niet toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tenzij er sprake is van een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang. Het moge duidelijk zijn dat deze wetswijziging voldoende ruimte biedt voor discussie. Wij adviseren u graag omtrent dit onderwerp, en stellen even goed graag dergelijke bedingen voor u op.

Ontslagrecht

Het ontslagrecht is constant in beweging en zeer actueel. Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid en de inmiddels ontwikkelde rechtspraak is er een hoop veranderd. Voldoende redenen om u goed te laten adviseren constante ontwikkelingen in het ontslagrecht.

Reorganisaties

Het ontslaan van personeel staat inherent aan een reorganisatie. Welke werknemers komen als eerst voor ontslag in aanmerking? Op welke wijze dienen de werknemers begeleid te worden van werk naar werk? Hebben de werknemers recht op een ontslagvergoeding of een suppletieregeling? Dient er een sociaal plan opgesteld te worden? Dit zijn slechts een aantal vragen die beantwoord dienen te worden ten tijde van een reorganisatie. Wij adviseren en begeleiden u graag hierin.

Overgang van onderneming

Het komt doorgaans voor dat een onderneming van een andere onderneming activiteiten overneemt. Bij een dergelijke overname kan er op enig moment sprake zijn van een overgang van onderneming, wat zou kunnen betekenen dat de overnemende partij eveneens het personeel van rechtswege dient over te nemen. Niet alle ondernemers staan, zeker niet in de tijd, te springen om medewerkers verplicht in vaste dienst te nemen. Het spreekt voor zich dat de belangen in dergelijke situaties erg zwaar wegen. Voor advies en begeleiding hierin staan wij vanzelfsprekend voor u klaar.

Sociaal zekerheidsrecht

Uitvoeringsorganen zoals het UWV maar ook de SVB nemen beslissingen die men rechtstreeks in hun belangen raakt. Dit geldt eveneens voor werkgevers die vaak betrokken zijn bij sociale zekerheidskwesties, bijvoorbeeld omdat zij eigenrisicodrager zijn. Voor juridische kwesties met betrekking tot ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en zwangerschap staan wij u graag bij.

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Het herstel en compensatie van geleden schade wordt geregeld in het aansprakelijkheidsrecht. Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit een overeenkomst, wettelijke aansprakelijkheid,
productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor motorvoertuigen. Bent u aansprakelijk gesteld of voornemens om iemand aansprakelijk te stellen neem dan contact op met een van onze juristen van de sectie aansprakelijkheidsrecht.

Huurrecht

Op de huur van zaken is het huurrecht van toepassing. Welk regels er van toepassing zijn hangt zuiver af van het soort huurobject. Huur van roerende zaken, huur van woonruimte, huur van middenstandsbedrijfsruimte en huur van overige bedrijfsruimte zijn de huurobjecten waar verschillende spelregels voor gelden. Voor advies of bijstand in een dergelijke juridische kwestie staan wij u graag bij.

Ondernemingsrecht

Het oprichten van een vennootschap gaat gepaard met verschillende overeenkomsten zoals bijvoorbeeld een oprichtingsovereenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst welke uiterst secuur opgesteld dienen te worden. Het is dan ook van belang dat u als ondernemer dergelijke overeenkomsten laat opstellen door een deskundige. Met de opkomst van de flex-bv merken wij overigens dat de gemiddelde ondernemer helaas niet op de hoogte is van deze innovatie in het vennootschapsrecht en welke gevolgen dat voor u als ondernemer heeft. Onze ondernemingsrechtsectie heeft ruime ervaring op het gebied van het ondernemingsrecht. Of het nou een fusie, een overname of een bestuurdersaansprakelijkheidskwestie betreft, wij staan u graag bij.